top of page
 E-Bülten Formu Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, Musa Can Durmaz’a ait olan https://www.baskabirisi.com/iletisim  adresinde yer alan “E-bülten formu” başlığındaki formu dolduran gerçek kişilerden elde edilen kişisel verilerin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında işlenmekte olması sebebi ile ilgili kişinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Veri Sorumlusu: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu Musa Can Durmaz tarafından işbu metinde açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Musa Can Durmaz’ın e-posta adresi baskabirisi.com@gmail.com’dur.

Kişisel Verilerin Toplanma Sebebi ve Hukuki Yöntemi: Veri Sorumlusu sıfatıyla https://www.baskabirisi.com/iletisim adresinde yer “E-bülten formu” başlıklı formu dolduran gerçek kişilerden internet sitemiz üzerinden kişisel veriler elde edilmektedir. Kişisel verileriniz; elektronik ortamda; işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi hukuki sebepleriyle otomatik olmayan usuller ile işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları: İşleme, KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır. Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, e-bülten, etkinlik daveti amacıyla, e-posta adresi bilgisinden ibaret olmak üzere işlenmektedir. Kişisel verileriniz “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonu sağlanarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirleri alınarak işlenmektedir. 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 10 yıl süre ile saklanacak kişisel verileriniz, bu sürenin sonunda fiziksel ve elektronik ortamda kayıtlı olan verileriniz bir daha geri getirilemeyecek şekilde imha edilecektir.

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği: Kişisel verileriniz, KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmekte olup 3. kişiler ile paylaşılmamaktadır. E-posta bilginizden ibaret kişisel verileriniz güvenli bağlantı (SSL/TSL) destekleyen Google Drive bulut sisteminde saklanır. Kişisel verilerinizin muhafazası için gerekli tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 

İlgili Kişinin Hakları ve Haklarını Kullanma Yöntemi: 6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusuna aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir: 

 

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili,  

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,  

e) 6698 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

 

İlgili kişi sıfatıyla sistemimizde kayıtlı e-postanız aracılığıyla kimliğinizi tespit eden belgelerle birlikte baskabirisi.com@gmail.com e-posta adresi üzerinden taleplerinizi iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır, ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. 

bottom of page